Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
wiki:project:acecy [2015/10/21 21:35]
local
wiki:project:acecy [2015/12/16 14:08]
local
Line 1: Line 1:
-====== ACEcy ======+====== ACEcy / the Structure / Η Δομή ​======
  
-=== The Project === +fb project pagehttps://www.facebook.com/acecythestructure/ \\ 
-The idea is to build a transparent modular structure, that will serve as a temporary makerspace, a durational interactive public art installation (!), or a haven for techies, artists, and idlers of all sorts. This will run on the principles of radical inclusion, gifting, de-commodification,​ radical self-reliance,​ radical self-expression,​ communal effort, civic responsibility,​ “Leaving No Trace,” participation,​ and immediacy. This was initially developed by hack66 in response to a call by the Burning Man Global Arts Grants (a call focusing on experimental & participatory public space projects) and is now taking place with the support of ARTos and the RoC Cultural Services.  +fb event: https://​www.facebook.com/events/432798213581125\\ 
-LocationThe Home for Cooperation is letting us use a plot of land that belongs to them next to their premises which is perfect as a way to collaborate with the Lefkosia Hackerspace.  +\\ 
- +**LATEST**\\ 
-Live doc here: [[http://pad.hack66.info/p/acecy]]\\ +BBQ Tech Demo!\\ 
-Catch up with the project development and join the discussion here [is this current?]:\\ +http://​hack66.info/​wiki:​project:​bbq_tech\\
-[[https://​www.loomio.org/g/g9RhdY3U/acecy-for-burning-man-arts]]\\+
  
 === News === === News ===
 +[16/​11/​2015] The Structure was built between Monday & Wednesday last week. Steady labour of 4-5 people and the drop-in assistance of 10+. "Bring Your Own Light" was nice and low-key. We used Boombot'​s tangia for speakers. There are photos somewhere.\\
 +[06/​11/​2015] We found the materials for the first stage. We're transferring them to the site tomorrow! We start building on Saturday!\\
 [13/​10/​2015] We found some money & are going ahead! \\ [13/​10/​2015] We found some money & are going ahead! \\
-[28/​03/​2015] Got word from Burning Man Grant [[http://​media.giphy.com/​media/​sZoCmLwQxDprW/​giphy.gif|eh]] \+[28/​03/​2015] Got word from Burning Man Grant [[http://​media.giphy.com/​media/​sZoCmLwQxDprW/​giphy.gif|eh]] ​\\
 [20/​01/​2015] Going for a making-platform rather than a full-blown junkyard per se (a matter of realism). Also H4C may be able to grant us a location. More soon.\\ [20/​01/​2015] Going for a making-platform rather than a full-blown junkyard per se (a matter of realism). Also H4C may be able to grant us a location. More soon.\\
 [23/​12/​2014] Burning Man Arts is interested in funding this! Full proposal due Feb 1st, 2015.\\ [23/​12/​2014] Burning Man Arts is interested in funding this! Full proposal due Feb 1st, 2015.\\
 +
 +=== The Project Βrief ===
 +[translations follow]\\
 +the Structure(aceCY:​ a project on transparency and do-ocracy)\\
 +November 11 - December 31, 2015\\
 +
 +*Opening Event: \\
 +Bring Your Own Light \\
 +Wednesday, November 11, 20:30 \\
 +Opposite Ledra Palace, in the parking lot next to Home4Cooperation \\
 +
 +We are building a Structure, an open participatory workspace, a modular transparent makerspace, or a durational interactive public art installation (!) for/with techies, artists, makers, inventors, and all sorts of idlers or people who like to play. The idea for the Structure is based on the principles of re-use, recycling, and reclamation of materials, as well as on the principles of radical inclusion, gifting, de-commodification,​ radical self-reliance,​ radical self-expression,​ communal effort, civic responsibility,​ “Leaving No Trace,” participation,​ and immediacy. The project’s politics are those of do-ocracy, of making, openness, freedom, transparency,​ and collaboration.\\
 +
 +In this spirit we invite you to\\
 +- come join us in gathering tools and re-usable materials \\
 +- build a Structure and add to it gradually as new ideas and needs come up\\
 +- talk about relevant types of work / demos / prototypes\\
 +- party!\\
 +
 +Opening Event: Bring Your Own Light, Wednesday, November 11, 20:30\\
 +The first thing is figure out how to light the Structure at night. Bring your own light source. ​ Bring your own booze. Bring ideas. There will be some kind of music / audio output. \\
 +
 +For the next two months we’ll be improvising with  different types of making, and various actions, workshops, and parties at the Structure. You can take part, stay updated and suggest stuff to do at these links\\
 +
 +Contacts\\
 +Facebook project page:  https://​www.facebook.com/​acecythestructure/​ \\
 +Facebook event: ​ https://​www.facebook.com/​events/​432798213581125/​ \\
 +
 +*hack66 \\
 +IRC: Freenode #hack66 | http://​hack66.info/​wiki:​contact:​irc \\
 +https://​www.facebook.com/​groups/​hack66/​ \\
 +http://​hack66.info \\
 +
 +*Lefkoşa Hackerspace \\
 +https://​www.facebook.com/​groups/​745595798790702/​ \\
 +
 +*ARTos\\
 +info@artosfoundation.org ​ | +357 22445455 \\
 +
 ++++++++++
 +
 +*hack66 Comms dispatch 892222.01 \\
 +Τhe idea was developed by the people at hack66 in conversation with friends from the Lefkoşa Hackerspace,​ and with the accumulated genius of the ARTos Foundation. The project received initial encouragement by Burning Man Arts, which called for experimental and radically participatory public art projects, but in the end it didn’t get funded. The concept was reformulated and is now taking place with the support of the Cultural Services of the Ministry of Education and Culture, and the Home for Cooperation,​ in collaboration with various Cyprus-based organizations,​ as well as any and all interested groups and individuals. This is a way for us to research and find tools and solutions in preparation for the zombie apocalypse and the changes of environmental conditions ahead. Get in touch if you have an idea about the kind of resources we should be working with. \\
 +
 +*hack66 Comms dispatch 892222.14 \\
 +The UN should also be mentioned. We’ll be relying on their help / permission / legal authority a lot. The principle of radical inclusion seems especially interesting to try and apply on the Green Line considering definitions of Cypriot citizenship,​ immigration policy, ​ and states of exception. \\
 +
 +*hack66 hack66 Comms dispatch 892222.15 \\
 +Fri 6/11: Steel framework materials arrival \\
 +Sat - Tue 7-10/11: Design, tools collection, construction \\
 +Wed 11/11 | 20:30: Bring your own light! https://​www.facebook.com/​events/​432798213581125/​ \\
 +
 +=== GR ===
 +
 +The Structure / H Δομή\\
 +(aceCY: ένα πρότζεκτ διαφάνειας και επικράτειας της πράξης)\\ ​
 +11 Νοεμβρίου – 31 Δεκεμβρίου 2015\\
 +
 +Πάρτυ ​ έναρξης:​ \\
 +Bring your own Light\\
 +Τετάρτη,​ 11 Νοεμβρίου,​ 20:30\\
 +Απέναντι από το Λήδρα Πάλας, στο χώρο στάθμευσης δίπλα από το Home4Cooperation.\\
 +
 +
 +Χτίζουμε μια Δομή, ένα ανοιχτό συμμετοχικό χώρο εργασίας,​ ένα διαυγές modular makerspace, ή μια διαδραστική δημόσια εικαστική εγκατάσταση διάρκειας (!) για/με techies, καλλιτέχνες,​ κατασκευαστές,​ εφευρέτες και αθκιασερούς όλων των ειδών. Η ιδέα της Δομής βασίζεται στις ιδέες της επαναχρησιμοποίησης,​ της ανακύκλωσης και της ανάκτησης υλικών,​ καθώς και στις αρχές της ριζοσπαστικής ένταξης,​ της δωρεάς,​ της απο-εμπορευματοποίησης (de-commodification),​ της ριζοσπαστικής αυτοδυναμίας,​ της ριζοσπαστικής έκφρασης,​ της κοινής προσπάθειας,​ της κοινωνικής ευθύνης,​ της περιβαλλοντικής τακτικής του να μην αφήνουμε ίχνος, της ανοικτής συμμετοχής,​ και της αμεσότητας. Η πολιτικές θέσεις του πρότζεκτ είναι αυτές της επικράτειας της πράξης (do-ocracy),​ της κατασκευαστικής δημιουργίας,​ της ανοικτοσύνης,​ της ελευθερίας,​ της διαφάνειας,​ και της συνεργασίας.\\
 +
 +Με αυτό το πνεύμα,​ κοπιάστε να\\
 +- να βρούμε εργαλεία και επαναχρησιμοποιήσιμα υλικά\\
 +- να στήσουμε μια Δομή και να την επεκτείνουμε σταδιακά σαν εμφανίζονται νέες ιδέες και ανάγκες\\
 +- να συζητήσουμε για σχετικά παραδείγματα παραγωγής / demos / prototypes.\\
 +- να παρτάρουμε..\\
 +
 +Party  έναρξης:​ Τετάρτη,​ 11 Νοεμβρίου,​ 20:30: Bring your own Light \\
 +Αρχικά θα πρέπει να βρούμε πως να φωτίσουμε τη Δομή τη νύχτα. Φέρτε πηγές φωτός.\\
 +Φέρτε το ποτό σας. Φέρτε ιδέες. Θα έχουμε κάποιου είδους μουσική / ακουστικό output. \\
 +
 +Τους ερχόμενους δύο μήνες θα αυτοσχεδιάζουμε με διάφορα είδη κατασκευής,​ δράσεις,​ εργαστήρια και ​ parties στη Δομή. ​ Μπορείτε να συμμετέχετε,​ να παρακολουθείτε,​ και να προτείνετε πράματα με τους εξής τρόπους:​\\
 +
 +Επικοινωνία\\
 +Facebook event: ​ https://​www.facebook.com/​events/​432798213581125/​\\
 +Facebook project page:  https://​www.facebook.com/​acecythestructure/​\\
 +
 +*hack66\\
 +IRC: Freenode #hack66 | http://​hack66.info/​wiki:​contact:​irc \\
 +https://​www.facebook.com/​groups/​hack66/​\\
 +http://​hack66.info\\
 +
 +*Lefkoşa Hackerspace\\ ​
 +https://​www.facebook.com/​groups/​745595798790702/​\\
 +
 +*ARTos\\
 +info@artosfoundation.org ​ | +357 22445455 \\
 +
 +*hack66 Comms dispatch 892222.01\\
 +Η ιδέα αναπτύχθηκε από τα άτομα του hack66 σε διάλογο με φίλους από το Lefkoşa Hackerspace και με την συσσωρευμένη ιδιοφυΐα του ARTos. Tο πρότζεκτ είχε αρχικά την ενθάρρυνση του Burning Man Arts, μετά από πρόσκληση για πειραματικά,​ ριζοσπαστικά συμμετοχικά δημόσια έργα τέχνης,​ αν και τελικά δεν κέρδισε χρηματοδότηση. ​ Μετά από αναθεώρηση,​ η ιδέα πραγματοποιείται με τη στήριξη των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού,​ και το Σπίτι της Συνεργασίας,​ σε συνεργασία με διάφορους οργανισμούς και ενδιαφερόμενες ομάδες και άτομα με βάση την Κύπρο. Χρησιμοποιούμε αυτή τη ευκαιρία για να ερευνήσουμε και να βρούμε εργαλεία και λύσεις ως προετοιμασία για τo zombie apocalypse και για άλλες μέλλουσες περιβαλλοντικές αλλαγές. Μας λέτε εάν έχετε υπόψη σας πόρους με τους οποίους θα ήταν καλό να δουλέψουμε. \\
 +
 +* hack66 Comms dispatch 892222.14\\
 +Να αναφέρουμε και τον ΟΗΕ. Το πρότζεκτ βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη βοήθεια / άδεια τους. Ενδιαφέρον το πως να εφαρμόσουμε την αρχή της ριζοσπαστικής ένταξης στην Πράσινη Γραμμή,​ σε σχέση με τις διάφορες κυπριακές υπηκοότητες,​ μεταναστευτικές πολιτικές,​ και καταστάσεις εξαίρεσης.\\
 +
 +* hack66 Comms dispatch 892222.15\\
 +Παρ. 6/11:  Άφιξη υλικών για το πλαίσιο από χάλυβα\\
 +Σαβ. - Τρίτη 7-10 / 11: Σχεδιασμός,​ συλλογή εργαλείων,​ κατασκευή\\
 +Τετ. 11/11 | 20:30: Bring your own light! https://​www.facebook.com/​events/​432798213581125/​\\
 +
 +
 +====== Previous Project Briefs ======
 +The idea is to build a transparent modular structure, that will serve as a temporary makerspace, a durational interactive public art installation (!), or a haven for techies, artists, and idlers of all sorts. This will run on the principles of radical inclusion, gifting, de-commodification,​ radical self-reliance,​ radical self-expression,​ communal effort, civic responsibility,​ “Leaving No Trace,” participation,​ and immediacy. This was initially developed by hack66 in response to a call by the Burning Man Global Arts Grants (a call focusing on experimental & participatory public space projects) and is now taking place with the support of ARTos and the RoC Cultural Services. ​
 +Location: The Home for Cooperation has agreed to let us use a plot of land next to their premises which makes it easy to unite forces with the Lefkosia Hackerspace,​ and it also makes a great place to host a party!\\
 +Come join us!
 +
 +Live doc here: [[http://​pad.hack66.info/​p/​acecy]]\\
 +Catch up with the project development and join the discussion here [is this current?​]:​\\
 +[[https://​www.loomio.org/​g/​g9RhdY3U/​acecy-for-burning-man-arts]]\\
  
 === Documents === === Documents ===
 pad: http://​pad.hack66.info/​p/​acecy \\ pad: http://​pad.hack66.info/​p/​acecy \\
-Application Draft (Please feel free to contribute):​ [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1HFzfB74b7b_B8_0aW74D9h4T6KfSUaEyjlM17X3QRJY/​edit]] \\+[outdated] ​Application Draft (Please feel free to contribute):​ [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1HFzfB74b7b_B8_0aW74D9h4T6KfSUaEyjlM17X3QRJY/​edit]] \\
  
 === Initial Concept === === Initial Concept ===
Line 35: Line 149:
 This project is proposed as one great piece of art, as a curated arts program and series of events, as a public-art project, a community-building project, a large-scale interactive installation,​ and a social sculpture, all at once. It brings together artists and technologists around the idea of hardware freedom and uses the organisational formats of do-ocracy and modified consensus to allow further projects and collaborations to develop. It aims to create an environment,​ that of a junkyard, with its own distinct and potentially transgressive aesthetics, an aesthetics that stays open with regard to further creative possibilities. \\ This project is proposed as one great piece of art, as a curated arts program and series of events, as a public-art project, a community-building project, a large-scale interactive installation,​ and a social sculpture, all at once. It brings together artists and technologists around the idea of hardware freedom and uses the organisational formats of do-ocracy and modified consensus to allow further projects and collaborations to develop. It aims to create an environment,​ that of a junkyard, with its own distinct and potentially transgressive aesthetics, an aesthetics that stays open with regard to further creative possibilities. \\
 This is a project about the commons, and at the same time an experiment in participation that builds on a number of intersections:​ the coming together of two nascent Cypriot hackerspaces (hack66 and Lefkosia Hackerspace,​ based on either side of the divided island), the coming together of art and technology as distinct but connected fields of creativity, and the coming together of a local artistic and technological reality and the greater, distant, but ideologically akin context of Burning Man, and the openness it promotes. \\ This is a project about the commons, and at the same time an experiment in participation that builds on a number of intersections:​ the coming together of two nascent Cypriot hackerspaces (hack66 and Lefkosia Hackerspace,​ based on either side of the divided island), the coming together of art and technology as distinct but connected fields of creativity, and the coming together of a local artistic and technological reality and the greater, distant, but ideologically akin context of Burning Man, and the openness it promotes. \\
- 
-=== Team === 
-[[wiki:​user:​local|nee]],​ [[wiki:​user:​achilleas]],​ [[wiki:​user:​loizos]],​ [[wiki:​user:​Camerlengo]]\\ 
  
  
Print/export